Tematyka tłumaczeń pisemnych:

- ogólna: korespondencja prywatna, CV, listy motywacyjne, artykuły prasowe, itp.

- specjalistyczna: prawo (odpisy aktów USC, dokumenty tożsamości, świadectwa szkolne, świadectwa dojrzałości, dyplomy i suplementy dyplomów, prawo jazdy, dowody rejestracyjne, zaświadczenia urzędowe i bankowe, umowy o pracę, świadectwa pracy, odcinki płacowe, akty notarialne, pozwy, wyroki, pisma sądowe, itp.); bankowość (umowy kredytowe, umowy pożyczki, wyciągi bankowe, itp.); ekonomia, księgowość i finanse (sprawozdania finansowe, sprawozdania z działalności spółek, statuty, faktury, itp.) oraz inne rodzaje tłumaczeń (przewodniki turystyczne, opisy kosmetyków, instrukcje obsługi, foldery reklamowe, artykuły naukowe z zakresu nauk humanistycznych, itp.).

Tłumaczenia ustne: w instytucjach państwowych i prywatnych:  sądy, USC, kancelarie notarialne, radcowskie i adwokackie, siedziby spółek i innych instytucji prywatnych, itp.

PRZYKŁADOWE DOKUMENTY POLSKIE TŁUMACZONE NA JĘZYK FRANCUSKI:

 • odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia

 • odpis skrócony lub zupełny aktu małżeństwa

 • odpis skrócony lub zupełny aktu zgonu

 • akt poświadczenia dziedziczenia

 • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

 • dowód osobisty

 • świadectwo szkolne

 • wykaz ocen szkolnych

 • świadectwo dojrzałości

 • dyplom ukończenia studiów

 • suplement do dyplomu ukończenia studiów

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

 • zaświadczenia o stanie odbytych studiów

 • prawo jazdy

 • dowód rejestracyjny

 • zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały

 • umowa o pracę

 • świadectwo pracy

 • zapytanie o udzielenie informacji o osobie (tzw. zaświadczenie o niekaralności)

 • książeczka wojskowa

 • akt notarialny

 • notarialne poświadczenie podpisu

 • wyciąg bankowy

 • sprawozdanie finansowe spółki,

 • sprawozdanie z działalności spółki

 • statut spółki

 • odpis z KRS 

 • zaświadczenie lekarskie

 • karta szczepień

 • wyrok sądu rejonowego

 • polisa ubezpieczeniowa

PRZYKŁADOWE DOKUMENTY FRANCUSKIE I FRANCUSKOJĘZYCZNE TŁUMACZONE NA JĘZYK POLSKI:

 • copie intégrale ou extrait d’acte de naissance

 • copie d’acte de baptême

 • copie intégrale ou extrait d’acte de mariage

 • copie intégrale ou extrait d’acte de décès

 • certificat de capacité à mariage

 • certificat de non-empêchement à mariage

 • certificat de célibat

 • carte d’identité

 • certificat de fin de scolarité (exeat)

 • livret scolaire

 • diplôme universitaire

 • attestation de scolarité

 • relevé de notes

 • permis de conduire

 • certificat d’immatriculation

 • permis de circulation

 • bon de commande d’un véhicule d’occasion

 • certificat de situation administrative simple

 • déclaration de cession d’un véhicule

 • contrat de travail

 • certificat de travail

 • lettre d’embauche

 • attestation d’emploi

 • attestation d’hébergement

 • bulletin de paie

 • déclaration des revenus

 • avis d’impôt

 • contrat de location

 • acte notarié

 • relevé de compte

 • contrat de vente

 • extrait Kbis

 • extrait intégral des données d’une entreprise personne morale

 • comptes annuels

 • statuts

 • certificat médical

 • bulletin de situation

 • compte-rendu opératoire